Limestone Platform AS
Väike Karja 12
10140 Tallinn
Estonia

Commercial Register number: 11415709
Supervisory Authority: Estonian Financial Supervisory Authority
Supervisory Authority Funds: Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)

Phone:  +372 631 3026
Fax:       +372 628 2370
E-mail:  info@limestone.eu


Limestone Platform representative office in Luxembourg
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 LUXEMBOURG

Peter Engelberg
Phone:  +352 661 45 88 00
E-mail:  peter.engelberg@limestone.eu
Limestone Platform representative office in Finland

Eteläranta 8,
00130 Helsinki
Finland

Miika Peura
Phone:  +358 40 7035371
E-mail:  miika.peura@limestone.eu

Limestone Platform representative office in Switzerlnad
Kaj-Erik Relander

E-mail:  kaj@relander.co.uk